samedi 19 novembre 2011

למי הזכות על הארץ הזו ?למי הזכות על הארץ הזו ?

עם כניסת הפלסטינים לאונסקו הכריז שר התרבות הפלסטיני, הארכיאולוג חאמדן טחאה, שהחיפושים הארכיאולוגים שימומנו על ידי אונסקו "יסייעו לכתוב או לשכתב ההיסטוריה של פלסטין ובכך להחליש הקשרים ההיסטוריים של היהודים עם ארץ זו".

בהקשר זה ולנוכח מאמצי הערבים בסיוע אונסקו, להפוך, מערת המכפלה למסגד,חשבתי על "אקטואליזציה עממית" מעין זו של הסיפור התנכי וזאת בעקבות פרשת השבוע ,"חיי שרה" בה מתוארת רכישתה של המערה על ידי אברהם.

הרי נאמר בבראשית פרק כה' פסוקים ה'- ו': "ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק... ולבני הפילגשים אשר לאברהם – נתן אברהם מתנות וישלחם מעל יצחק בנו,בעודנו חיי,קדמה אל ארץ קדם "....

אבל מה , ישמעאל שמע מאחמד טיבי שיש כאלו מבני אברהם "לפלפים", חמודים אבל...."מרחפים" (בעיקר בסביבות שיינקין ורמת אביב ג') ובעיקר שיש היום ארבה שונאי ישראל בעולם...
מה עשה ? כמו שקיבל מייל מאחמד טיבי על מות אברהם ,תפס הגמל הראשון והגיע לחברון.
חשב יוכל "לסבן" אותם ,אתם יודעים, לוויה ,אווירה עצובה וכל זה ,אולי יקבל בכל זאת חצי מהרכוש....או יותר טוב,כל הרכוש .
אבל אמרו לו תשמע ,לא נעים ! יש צוואה ,האיש מכובד ,אומרים עליו "איש אלוהים" והכול ....אז סליחה לפעם ,טוב !

שמע ככה,ישמעאל טפס "קריזה" ופתח את הפה : "אנחנו גם ערבים,גם ישמעאלים ,גם בני אברהם, וגם כנענים וגם חיתים......וגם הכול, והכול שלנו ואתה , אחמד טיבי, תלך לכנסת ותסביר להם ......אם לא ! אז ג'יהאד......לא, חכה רגע ,אתה בעברית אל תגיד ג'יהאד .....תגיד דמוקרטיה ,זכויות אדם, "ביס" (יעני שלום )......אתה יודע, כל "הזיבולים".

ומאז כל הזמן "בלאגנים" ומלחמות....והרי זה נורמאלי כי על הישמעאלים כתוב בבראשית פרק כה' פסוק יח' " וַיִשְכְנוּ מֵחֲוִילָה עַד שׁוּר, אֲשֶר עַל פְנֵי מִצְרַיִם, באֲכָה, אַשּׁוּרָה; עַל-פְנֵי כָל-אֶחָיו, נָפָל ".

מה פירוש ?......להם,לישמעאלים,היו, לפי הכתוב,כללי משחק :אחד מתנפל על השני והחזק לוקח....אז שאנו נמשיך להיות חזקים על מנת שנוכל ל"בני דודינו" ולכל תומכיהם....

שבת שלום !

צ.ט.lundi 14 novembre 2011

Reaction possible a la politisation de l'Unesco

En réaction à mes remarques sur la politisation de l’Unesco, Betty L. m’écrit :
« VOUS avez raison mais qu’elle est votre solution ???? »
Voici donc une tentative de réponse à sa question:

Il faudrait sans doute créer une Organisation internationale composée de Chrétiens et de Juifs qui aurait pour objectif de veiller au respect du récit biblique duquel émanent les valeurs judéo-chrétiennes qui servent de fondements au monde occidental.
Une telle Organisation pourrait prendre l’initiative de symposiums internationaux et de débats publiques sur le récit biblique et son contexte historique et archéologique et de réagir à toute tentative de falsifier ce récit pour des raisons politiques tel que tente de le faire l’Unesco.
Elle pourrait par exemple au sujet de cette décision de « déjudaïser » le Caveau des Patriarches, ( Méharat Hamakhpéla), à Hébron rappeler publiquement à l’Unesco que dans la Genèse chapitre 23, de l’Ancien Testament, il est fait mention de l’achat du terrain par Abraham, comportant une grotte, connue sous le nom de Makhpéla qui était située à la proximité de la ville d’Hébron pour y enterrer son épouse Sarah. Comme il est dit dans le texte biblique : « …et Abraham pesa à Éphron l’argent qu’il avait dit, en présence des fils de Heth, quatre cents sicles d’argent ayant cours chez le marchand .Le champ d’Éphron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes ses limites alentour, devinrent ainsi la propriété d’Abraham […] Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan ».C’est auprès de Sarah que fut enterré, plus tard, Abraham (Gn:25,9).Jacob, vers la fin de son séjour en Égypte, nous apprend que Léa, sa première épouse, ainsi qu’Isaac et sa femme Rébecca, ses parents y avaient aussi reçu leurs propres sépultures (Gn 49,31) ; il demande donc, à ses fils de ramener ses os en Canaan et de les déposer à côté de ceux de ses pères, à Makpéla (Gn 50,13).

Le respect d’autres religions monothéistes pour ce lieu ne peut en aucun cas effacer son caractère primordialement juif.

Z.T.

Dr Zvi Tenney Ambassador of Israel (ret)

Quand l’Unesco politisée, trahit sa vocation.

Quand l’Unesco politisée, trahit sa vocation.

L’Unesco, institution spécialisée des Nations Unies, avait pour vocation d’intervenir dans quatre grands domaines : l’éducation, les sciences, la culture et la communication. Son objectif déclaré était de construire la paix dans le monde sur la base du savoir, du progrès social, de l’échange et de l’entente mutuelle entre les peuples.

Mais cette institution semble s’être attelée depuis longtemps à une offensive culturelle contre Israël et par là même contre les valeurs judéo-chrétiennes.
Rien donc d’étonnant qu’elle ait décidé, par vote majoritaire, d’accueillir en son sein comme membre à part entière la « Palestine », une organisation qui renie l’existence d’Israël et son histoire millénaire et dont les manuels scolaires instillent la haine d’Israël et des Juifs et font l’apologie du Jihad et du martyre.

Rappelons qu’au mois de juin dernier, sous la pression du bloc arabe dirigé par la Jordanie, l’agence a adopté une résolution qui condamne tous les travaux archéologiques d’Israël à Jérusalem
En 2009, l’Unesco a même réussi à désigner Jérusalem comme « Capitale de la culture arabe » ce qui a constitué une victoire historique de l’Autorité Palestinienne.
Depuis deux ans, l’Unesco a augmenté sa collaboration avec l’Isesco, l’agence culturelle de l’Organisation de la Conférence Islamique, instigatrice d’un négationnisme concernant les liens entre les Juifs, la terre d’Israël et ses symboles religieux.

En 2010, l’Unesco a adopté une résolution selon laquelle le tombeau de Rachel à Bethléem et le Tombeau des Patriarches à Hébron sont des mosquées musulmanes, bien qu’ils appartiennent aux sites les plus sacrés du judaïsme…Et comble du ridicule, il y a un an, l’agence a publié un rapport sur la science dans les pays arabes dans lequel le médecin et philosophe juif Maïmonide devenait un musulman du nom de Moussa Ben Maimoun.

Entre Israël et cette institution, il s’agit d’ailleurs d’une guerre qui a commencé en 1974 quand l’agence a voté pour le boycott de l’État juif entraînant entre autres le refus de son ex-directeur , Frederico Mayor de participer à une conférence parce qu’elle avait lieu à Jérusalem.
En 1996, un colloque de l’Unesco sur Jérusalem s’est déroulé à Paris avec la participation de tous les états arabes sans qu’Israël ne soit invité.

Comme le déclare à juste titre le Ministre palestinien de la culture, l’archéologue Hamdan Taha, l’archéologie financée par l’Unesco « sert à écrire ou réécrire l’histoire de la Palestine » et à occulter tous les liens des Juifs avec leur passé millénaire.

C’est ainsi que Mahmoud Abbas parlait (dans son discours à ONU en 2011) de Jérusalem en citant Jésus et Mahomet, mais en omettant son lien avec le judaïsme. Les Palestiniens ont d’ailleurs l'intention de demander à l'Unesco de déclarer plusieurs sites de Jérusalem et de Judée Samarie comme sites du patrimoine international appartenant à la Palestine, et non à Israël, coordonnant ces attaques avec les pays arabes.

Cette vaste campagne de falsification de l’histoire ,encouragée et soutenue par l’Unesco, fait-elle avancer la science historique et la fraternité entre les peuples, objectif essentiel et vocation primordiale présumée de cette institution ?

En laissant ainsi les Palestiniens, avec l’appui des pays arabes, reconstruire l’histoire, n’est-ce pas, par là même, permettre le rejet et la négation des valeurs judéo-chrétiennes sur lesquelles est fondé le monde occidental ?

Z.T

mercredi 2 novembre 2011

Regard de Condoleezza Rice sur le conflit

Regard de Condoleezza Rice sur le conflit

L'ancienne Secrétaire d'Etat américaine, qui ce matin a critiqué l’administration Obama pour avoir lié la question des "colonies" aux négociations de paix, écrit dans ses mémoires "No Higher Honor" diffusés lundi dernier qu'elle a été stupéfaite quand Ehud Olmert lui a fait part de son projet de paix, en mai 2008
Condoleezza Rice écrit que Ehud Olmert était prêt à offrir aux Palestiniens, dirigés par Mahmoud Abbas, quelque 94% de la Cisjordanie avec des terres israéliennes en échange pour compenser les 6% occupés par les colonies israéliennes. Il y aurait eu deux capitales, une pour Israël dans Jérusalem ouest et une pour les Palestiniens dans Jérusalem est, avec un conseil commun dirigé par un maire israélien et un adjoint palestinien. Selon le récit de l'ancienne secrétaire d'Etat, M. Olmert aurait offert à des milliers de réfugiés palestiniens de retourner en Israël. Quant à la vieille ville de Jérusalem, elle aurait été administrée par un "comité de sages" de Jordanie, d'Arabie Saoudite, de l'Autorité palestinienne, des Etats-Unis et d'Israël. "Est-ce que j'ai bien entendu? Me suis-je posé la question", écrit Mme Rice se souvenant de sa réaction de l'époque. "Le Premier ministre israélien est-il bien en train de dire qu'il va diviser Jérusalem et mettre en place une instance internationale pour superviser les lieux saints? ".
Rappelons que Mahmoud Abbas avait déclaré en réaction de cette proposition d’Olmert : " …Le fossé qui nous sépare des Israéliens est encore très large".

….Et dire que Mme Zipi Livni, Ministre des A.E. du gouvernement Olmert, critique Netanyaou prétendant que le processus de paix est bloqué par sa seule faute ! Cela sans expliquer pourquoi le gouvernement Olmert n’a pas réussi à faire avancer ce processus de paix malgré son offre qui, par sa
générosité, a stupéfié l'ancienne Secrétaire d'Etat américaine.

Z.T.